Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 28

 

Je potřeba se zmínit o tom, proč byl náš pán Anan ha-Nasi zásadně proti dílům vymyšleným rabanity, tj. proti Mišně, Talmudu a Gemaře, a proč odmítal přijmout jejich tradice.
 
K tomu došlo ze čtyř důvodů:
 
Zaprvé, protože tvrdili o Hospodinovi nepřípustné věci, například, že Bůh, pochváleno budiž Jeho jméno, má jakýsi tělesný rozměr (doslova šiur koma) a že má pomíjivé vlastnosti.
 
Připisovali mu také lidské vlastnosti, například že se Všemohoucí modlí a že potají pláče, že studuje Tóru a Mišnu, že si přes den obléká bílý talit a v noci talit červený, že učí žáky základní školy a že má podobně jako králové svou družinu.
 
Písmo ale říká přesný opak toho, co tvrdí rabanité.
 
Říká například v knize Izajáš ve verši 40:14 –
 
Kohopak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl?
 
A také ve verši 40:18 –
 
Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte?
 
A ještě mnoho dalších absurdit a nepravd říkají o Bohu, budiž pochválen, takových, které není možné publikovat ani pronášet.
 
Zadruhé, protože zasahovali do samotných základů náboženství a principů víry, například, zrušili princip monoteismu (Ichud), tím, že k Bohu, budiž pochválen, připojili dva společníky, anděla, kterého nazývají Metatron a Prince Božího Vzezření (sar ha-panim), kterého rabanité označují jako malého Hospodina (Adonaj ha-katon).
 
Navíc se modlí k andělům, duchům a nebeskému vojsku.
 
Popírají také, že Boží Hojnosti (ha-šagacha, nebo také Prozřetelnost) dosahují všichni lidé na základě svých zásluh a díky velikému milosrdenství Boha, budiž pochválen, a tvrdí, že Hojnost nezávisí na zásluhách, ale na osudu.
 
Popírají, že Tóra byla dána navždy, a říkají, že v budoucnosti budou zrušeny všechny svátky, kromě Jom Kipur a Purim.
 
Zatřetí, protože popřeli legitimitu Božích přikázání, přikázání měnili podle svého uvážení, ubírali z přikázání nebo k přikázáním přidávali.
 
Slovům svých učenců důvěřují více než slovům samotné Tóry, Gemaru nadřadili Tóře.
 
Tvrdí, že ten kdo přestoupí slova rabínů, musí zemřít, zatímco ten kdo přestoupí slova Tóry, by měl být pouze zbit.
 
Začtvrté, protože do svých knih píší všelijaké pohádky, postrádající byť jen základy lidské logiky a odporující zdravému rozumu, drží se toho, co je napsáno v jejich Emuna omen, a bezmezně tomu věří (například nesmyslům, které si vymysleli o Išajovi, otci krále Davida, když vykládali verš 7 Žalmu 51 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka., nebo tomu co si vymysleli o ostatních spravedlivých).
 
Kromě těchto, čtyřech základních důvodů, existuje mnoho dalších, jejichž analýza je nad rámec této knihy.
 
Jak jsem se již dříve zmiňoval, naši učenci, mír s nimi, vyvraceli jejich tvrzení, například náš pán Jehuda ben Elijahu ha-Dassi ha-Avel, mír s ním, ve své knize Eškol ha-kofer, nebo náš pán Šelomo, mír s ním, v druhé části své knihy Apiron asa lo (zejména ve své předmluvě k druhé části).